تمام مطالب برچسب : با فرزندانم جدا از همسرم زندگی می کند
از همسرم که پارانوئید داره جدا زندگی میکنم و الان یه مرد زن دار عاشقم شده

از همسرم که پارانوئید داره جدا زندگی میکنم و الان یه مرد زن دار عاشقم شده

سوال:   سلام خانمي هستم چهل ساله باهمسري پارانوئید دوقطبي خسيس كثيف وبي احساس بتازگي فهميدم خانم بازي هم ميكنه تازه تو اين بيست سال زندگي مدام خونست و من معلمم و اجاره مغازه ميگيره درآمد خوبي داره هميشه دروغ ميگه ندارم دوفرزند پسر ودختر هفده وپانزده دارم دوبار عاشق شدم بسيار در زندگي رنج بردم پنج ماهه يك خانه اجاره كردم وبافرزندانم زندگي ميكنم همه راضي هستيم ولي بتازگي مردي زن دار عاشقم شده كه مثل خودم مهربان صادق كاري وفهميده هست موضوع اينجاست كه من نميخوام ازهمسرم طلاق بگيرم كه پولش براي بچه هام بمونه و زن ديگري نياد ازش بچه دار بشه وازطرفي نميخوام زندگي يك نفر ديگرو خراب كنم از طرفي از تنهايي رنج ميبرم ودلم […]